Informace o zpracování osobních údajů

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, Vilová 333/2, 460 10 Liberec 10, IČO: 00029 220, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl DrXXVIII, vložka 202 („Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo pro účel oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefon, FAX, pokud je poskytnete, a IP adresa, pokud navštívíte web Správce. Web Správce využívá cookies. Cookies jsou textové soubory, které web ukládá na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy web začnete využívat. Web si na určitou dobu pamatuje Vaše preference a Vaše chování na webu. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.

V souvislosti s prodejem zboží nebo v případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat OÚ za účelem zasílání obchodních sdělení informujících o zboží Správce.

Správce Vás informuje, že (i) OÚ budou zpracovávány pro účel: zpracování nabídky, uzavření smlouvy, dodání zboží nebo služby, vyřízení reklamace, komunikace mezi Správcem a Vámi („Účel“), a to na základě některého Právního důvodu zpracování, (ii) mezi další příjemce Vašich OÚ patří dopravce, držitel poštovní licence, IT specialista, (iii) bude zpracovávat OÚ po dobu trvání smlouvy a na dobu dalších 10 let po skončení této smlouvy, nebo v případě, že smlouvu neuzavíráte, pak po dobu 3 let, ledaže právní předpis ukládá zpracovávat OÚ po delší dobu.

Správce Vás informuje, že máte právo (i) požadovat od Správce přístup k OÚ, (ii) opravu OÚ, (iii) výmaz OÚ, (iv) omezení zpracování OÚ, (v) vznést námitku proti zpracování OÚ a (vi) na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci). Správce Vás dále informuje, že (i) lze odvolat souhlas, poskytnete-li OÚ se souhlasem, např. u obchodních sdělení, (ii) podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz, (iii) poskytnutí OÚ není povinností, (iv) nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování a (v) máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných OÚ. Žádosti, námitky, uplatnění Vašich práv lze zasílat do sídla Správce nebo na e-mail: gdpr@severochema.cz

Správce podrobněji sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže (i) OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracovávání OÚ zpracovávaných na základě právního důvodu oprávněný zájem Správce nebo vznesete námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) OÚ byly shromážděny v souvislosti obchodními sděleními.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti (i) zpracování OÚ, které se Vás týkají a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, a to včetně profilování založeného na těchto důvodech nebo (ii) zpracování OÚ pro přímý marketing. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.